Obchodní podmínky

1. Pravidla používání

Zakoupením tohoto kurzu souhlasíte, že se budete řídit těmito Obchodními podmínkami, veškerými příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte, že budete dodržovat veškeré platné právní předpisy. Pokud s některými z pravidel používání nesouhlasíte, nebude vám umožněn přístup na tyto stránky. Materiály obsažené v kurzu jsou chráněny příslušným zákonem o právu autorském.

2. Licence

 1. Zakoupením kurzu se uživateli uděluje svolení dočasně stáhnout jednu kopii jakéhokoli materiálu v rámci kurzu, a to pouze pro osobní a nekomerční využití. Jedná se o udělení licence, nikoli převod právního titulu. V rámci přidělené licence se nesmí:
   1. měnit či kopírovat materiály;
   2. používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo je jakkoli zveřejňovat (pro komerční či nekomerční účely);
   3. provádět dekompilace softwaru použitého na webových stránkách kurzu, či reverzní inženýrství;
   4. odstraňovat z materiálů ochranné známky či jiná označení související s autorským právem, nebo
   5. poskytovat materiály jiné straně nebo kopírovat a sdílet materiály na jakémkoli jiném serveru.
 2. Platnost této licence automaticky skončí, pokud porušíte jakékoli z těchto omezení a může být kdykoli ukončena ze strany autorky kurzu. Po ukončení sledování materiálů nebo po skončení této licence, jste povinen zničit veškeré stažené elektronické materiály, které uživatel v souvislosti s tímto on-line kurzem získal.

3. Vyloučení odpovědnosti

Materiály, které jsou součástí tohoto kurzu, jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Autorka kurzu nečiní žádné výslovné či implicitní záruky, a tímto se zříká všech záruk, včetně, nikoli však výlučně implicitních záruk nebo záruk obchodovatelnosti, vhodnosti k určitému účelu, neporušování autorských práv nebo neporušování jiných práv. Autorka kurzu dále nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení ohledně přesnosti, pravděpodobnosti výsledků či spolehlivosti použití materiálů na této webové stránce jiných stránkách souvisejících s touto stránkou.

4. Omezení

Autorka kurzu v žádném případě nezodpovídá za jakékoli škody (včetně, nikoli však výlučně, škody za ztrátu dat nebo zisku nebo vzniklé v důsledku přerušení živnosti) způsobené použitím materiálů nebo nemožností použít materiály na webových stránkách kurzu, a to i v případě, že autorka kurzu nebo pověřená osoba byla ústně či písemně vyrozuměna o možnosti vzniku takové škody.

5. Chyby

Materiály použité v kurzu mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Autorka kurzu nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost jakýchkoli materiálů na této webové stránce. Autorka kurzu si vyhrazuje právo materiály obsažené na své webové stránce kdykoli měnit bez předchozího upozornění. Autorka kurzu se nicméně nezavazuje, že bude materiály aktualizovat.

6. Odkazované stránky

Autorka kurzu neprováděla kontrolu webových stránek, na které v kurzu odkazuje, a nezodpovídá tedy za obsah jakékoli takové odkazované stránky. Odkazování na jinou webovou stránku neznamená, že autorka kurzu takovou stránku schvaluje. Použití jakékoli takové odkazované webové stránky provádíte na vlastní riziko.

7. Změny pravidel užívání

Autorka kurzu může Pravidla užívání webové stránky kurzu kdykoli měnit bez předchozího oznámení. Používáním této webové stránky souhlasíte, že se budete řídit v dané chvíli platnou verzí Pravidel užívání.

8. Rozhodné právo

Jakékoli nároky související s webovou stránkou kurzu se budou řídit právem České republiky.